YAPILANMAMIZ VE HİZMETLERİMİZ

 Dörtel, deneyimli kadrosu içerisinde yer alan, gümrük müşavirleri ve profesyonel yöneticileriyle, müşterilerinin tüm gümrük işlemlerini teknolojik altyapısı ile takip ederek sonuca ulaştırır. Yapılanma ilkeleriyle Dörtel;

• Uzmanlaşma esaslı,

• Operasyonel etkinlik sağlayan lokasyon tercihli,

• Lojistik destek hizmetleriyle katma değer yaratan,

 • IT, Finans ve raporlama alanlarında en güncel teknolojiden yararlanan,

• Kalite kontrol sistematiğine dayalı,

• Çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarıyla kadrolaşmış,

• Finansal yapısı güçlü ve kaynak yönetimi gelişmiş bir organizasyondur.
Dörtel

Konumlandırma
Dörtel’in deneyimli yönetici kadrosu, şirket alt yapısında uzun süre aktif hizmet verirken beceri ve tecrübe seviyesini mükemmelleştirmiş son derece birikimli uzmanlardan oluşur. Dörtel, aynı zamanda bir piyasa akademisi gibi eğitim ve yetiştirme işlevi görmekte olan; sektörüne iyi yetişmiş, yüksek nitelikli uzmanlar üreten köklü bir kurumdur.

Gümrük Müşavirlerimiz
A Karneli 10 uzmandan oluşan gümrük müşaviri kadromuz Dörtel’in üst yönetiminde ve departman yöneticiliklerinde aktif görev yürütmektedir. Bunun yanı sıra, 25 uzmandan oluşan B karneli müşavir yardımcısı kadromuz ve gümrük stajyerlerimiz, her geçen gün daha büyüyen şirketimizin geleceğini oluşturan insan yatırımımız olarak çalışmalarını sürdürmektedir.Dörtel

Mevzuat Departmanı
Bu departmanımız, ithalat ve ihracat işlemlerinin doğasından gelen riskleri minimize etmenin yanında, maliyet ve zaman avantajı sağlayacak her türlü yaklaşım ve sistemi geliştirerek önermek görevini üstlenmiştir. Düzenli yayınladığı mevzuat sirkülerleri ve periyodik eğitim programlarıyla, hem çalışanlarının hem de müşteri firma ilgili personelinin dış ticaret konularındaki bilgilerini güncellemek ve geliştirmek üstlendiği sorumluluklardandır. İlk kez ithal edilecek ürünler için gerekli ön hazırlıkları belirlemek, GTİP tespitlerini yapmak ve eşyanın varışından sonraki sürecin sorunsuz yürümesini temin edecek her türlü hazırlığa önderlik etmek Mevzuat Departmanımızın görevlerindendir.

İthalat Departmanı
İthalat departmanı, ithal eşyanın satın alınmasından gümrüğe varışına kadar geçen süreci, lojistik destek depart-manımız ile eşgüdümlü yürütme işlevine uygun şekilde yapılanmıştır.

Gıda İthalat Departmanı
Gıda ithalatı, Gümrük Mevzuatı’nın yanı sıra; Türk Gıda Kodeksi yönünden de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Bu departmanımız, gıda ithalatında gümrük işlemlerine ek olarak, bu tip ithalatın gerektirdiği İl Tarım Müdürlüğü, Zırai Karantina Müdürlüğü gibi kurumlarda da temsil ve takip deneyimine de sahiptir.

İhracat Departmanı
İhracat departmanımız her türlü ihracat işlemlerinin yanında, dahilde işleme rejimi danışmanlığı hizmetiyle entegre şekilde, dahilde işleme belgesinin alınmasından kapatılmasına kadar olan tüm süreci yürütecek yetkinlikteki yapılanmasıyla hizmet sunmaktadır.

Finans Departmanı
Birbirinden bağımsız yapılanmış tüm departmanlarımızın işlerini yaparken, her gümrük işleminin kendine has özelliklerinden kaynaklanan; ödeme, faturalandırma ve dokümantasyon ihtiyaçlarının koordinasyonunu üstlenen Finans Departmanımız, tüm mali kayıt ve dokümantasyonu eşgüdümlü olarak izler, sürecin gerektirdiği denetim işlevini çok boyutlu olarak sürdürür.Beyanname yazılımını takiben entegre faturalama ve dekontlama olanaklarıyla müşterilerimize destek sağlar. Sağlam maddi yapısı ve uzun yıllara dayanan finansman kapasitesi ile gümrükleme sürecinin kesintiye uğramamasını temin edecek gerekli önlem ve destekleri geliştirir.Dörtel

Lojistik Destek Departmanı
Lojistik yönetim destek sistemleri ile danışmanlık faaliyetleri yürüten Lojistik Destek Departmanı, tüm lojistik süreçlerinde iyileştirme, geliştirme ve maliyet optimizasyonu sunar. Ayrıca müşterimiz insan kaynağının katma değer yaratacağı asli işlere zaman ayırabilmesine olanak sağlayarak, müşterimiz şirketin bir birimi gibi çalışır. Amacımız mevcut iş koşullarınıza paralel şekilde, güncel ve değişken ihtiyaçlarınız doğrultusunda size lojistik verimlilik sağlamak ve stratejik iş ortağı sorumluluk ve bilinciyle işlerinizin sağlıklı büyümesine katkı sunmaktır. Dörtel Lojistik Destek Departmanı, müşterinin mevcut sistemine entegre olarak; ithalat, gıda ithalatı, ihracat ve yatırım konularında, satınalma veya satış aşamasından sonra eşyanın varışına, teslim alınmasına ve ulaştırılmasına kadarki tüm süreçlerde tam bir sorumluluk üstlenir. Sürdürülen iletişimin kontrolü ve etkin raporlama ile sonuca ulaşma misyonuyla çalışan departmanımız, sürecin her noktasında, sürekli iyileştirme/geliştirme vizyonuyla, fizibilite ve maliyet analizi konularında tecrübeli danışmanınız olarak rol oynar. Sunduğumuz lojistik yönetim desteği, ortak bilgi işlem ağı üzerinden yürüyen hızlı data transferi ve elektronik arşiv altyapısıyla, merkezi iletişimi koordine eden, alanında tecrübeli lojistik destek ekibinin esnek hizmet sunabilme yeteneğiyle fark oluşturur. Günlük ve aylık durum hakkında her yükleme bazında verdiğimiz periyodik raporlarla size sürekli yeni geliştirme çözümleri önerir, bu çözümlerin başarısını; fizibilite ve maliyet analizi, istatistiksel proses kontrolü (KPI) ve düzeltici faaliyet uygulamalarıyla destekler. Gereksinim ve beklentilerinize özel tasarlanan süreç yönetiminde, müşterimiz adına; tedarikçi, nakliyeci, depocu, gümrük müşavirlik şirketi vb. gibi kanallarla direkt kontak kurularak, istenilen teslim zamanı bazında performansın mükemmelleştirilmesini amaçlar. Tüm bilgi ve kayıtların çevrimiçi olarak müşteri tarafından eş zamanlı izlenebilmesi, paralel iyileştirme / geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin mümkün hale gelmesiy ile; takip, iletişim, kontrol ve raporlama basamaklarından oluşan sürecin verimlilik değerlendirmesi objektif kriterlere göre ölçümlenir, hassas geliştirme çalışmaları ile gerekli düzeltici önlemler önerilir. Maliyet optimizasyonu ile; tedarik, taşıma, depolama ve gümrükleme hizmetleri kontrol edilebilir ve yönetilebilir hale getirilerek; globalleşen ve sürekli gelişen rekabet koşullarında müşterimizin yüksek ve gereksiz maliyetlere katlanması önlenir.

IT Birimi ve Çevrimiçi Hizmetler
Bilgi işlem altyapımıza büyük önem vermekte, elektronik entegrasyon mantığı ile Microsoft sertifikalı yazılım uzmanı kadromuzla; müşterimize iş gücü tasarrufu sağlayacak, süreci yukarıdan izlemesini mümkün kılacak şekilde duruma özel çözümler üretmekteyiz. Bu çerçevede müşterilerimiz 7/24 online olarak, QR kod bazlı iş takibi, maliyet takibi, süreç takibi, e-arşiv takibi gibi pek çok konuda bilgi işlem altyapımızdan hizmet almaktadır. Kişiye özel çözümler tabanında otomasyon ve entegrasyon geliştirmek ve ithalat maliyetlerinin doğrudan müşterimizin muhasebe sistemine yüklenmesi gibi yüksek katma değerli çözümler sağlamak da bu birimimizin işlevlerindendir.Dörtel

Yönetim Sistemleri Birimi
Dörtel, köklü ticari geçmişi boyunca, kalitenin en önemli unsuru olarak insanı görmüş, mesleğini icra etmenin yanında sektöre kalifiye eleman yetiştirmeyi, dış ticaret mevzuatı hakkında bilinçli müşteri yaratmayı hedeflemiştir. Dörtel yönetimi bu hedefleri, amaçları, politikaları bir sistem içerisinde tanımlayarak dokümante etmiş, kaliteyi taahhüt ederek ISO 9001 belgesi ile belgelendirmiştir. 1998 yılından bu yana sahip olduğumuz ISO 9001 belgemiz kapsamında olan kalite yönetim sistemimiz yapılan iç ve dış denetimlerle etkinliğini, sürekliliğini ve güncelliğini korumaktadır. Diğer taraftan kuruluş çalışması tamamlanan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi normlarına uygun şekilde, rekabetin giderek keskinleştiği piyasalarda sırdaşlık ilkesiyle çalıştığımız müşterilerimizin işlerine dair ‘tam bilgi güvenliği’ sağlanmaktadır.

Müşteri İlişkileri Birimi
Sosyal ilişkilerinde pozitif, analitik düşünen, kolaylıkla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerilerine sahip kadromuz, değişen müşteri ihtiyaçlarını ve güncel beklentileri belirleyerek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması hedefiyle görev yapmaktadır. Müşteri İlişkileri Birimi, müşterilerimizin ziyaret periyotlarını belirler ve düzenli ziyaretler gerçekleştirerek beklenti, öneri, eleştiri, talep ve şikayetlerini öğrenir. Ayrıca, şirketimizin müşteri için yürütmekte olduğu işlemlerin yıllık istatistiki verilerini görsel kalitesi yüksek şekilde hazırlanmış sunumlar halinde raporlayarak geriye dönük gözden geçirmeler yapılmasını sağlar. Ziyaretlerden elde edilen verilere göre iyileştirme veya düzeltici / önleyici faaliyet gerektiren konuları, hassasiyet gereken noktaları ve sair ilgili detayları belirleyerek çözüm süreci başlatır. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi; sonuçlarının Kalite Güvence Departmanı’na rapor edilmesi ve müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenerek müşteri portföyünün devamlılığının ve geliştirilmesinin sağlanması müşteri ilişkileri birimimizin görev alanıdır. Ayrıca müşterilerimiz ile birlikte personelimizin de yer aldığı sosyal aktiviteler düzenleyerek iş ilişkilerimizi sağlamlaştıracak ortamlar düzenler.Dörtel

İnsan Kaynakları Birimi
Kıdeme ve tecrübeye öncelik veren İnsan Kaynakları poli­tikamıza ve kariyer yönetim felsefemize uygun istihdam sağlamakla görevli olan İnsan Kaynakları birimimiz; her Dörtel çalışanının gelişim ve iş tatmini seviyesini bilimsel metotlarla ölçerek, en değerli öz varlığımız olan çalışan kadromuzun mükemmelleşmesini hedefler. Aynı zamanda, Dörtel’in sektörümüze kalifiye insan gücü yetiştirmek hedefini ön planda tutarak çalışanlarımızın kariyer planlamasını yürütür, Dörtel’in gelecekteki yöne­tim kadrosunu bugünden oluşturur.