Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

I-        2022 ve 2023 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28.05.2024 tarihinde saat 14:00’da Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Karakaş İş Hanı No:6 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile kabul edilmiştir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

II-        Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

1-       Açılış, Divan Başkanı, Oy Toplama Memuru ile Tutanak Yazmanın dan oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

2-       Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,

3-       2022 ve 2023 Yıllarına ait  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4-       2022 ve 2023 Yıllarına ait  Şirket Bilançosu ile Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5-       Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrazı,

6-       Kar’ ın kullanım şeklinin belirlenmesi,

7-       Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8-       Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nın 395-396. Maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,

9-       Dilek, temenniler ve kapanış.