KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.      Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla “DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.” tarafından hazırlanmıştır.

Amacımız; Kanununun 10. maddesi gereğince, Veri Sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanunun 11. maddesinde sayılan ve aşağıda 7. Maddede ayrıntılarına yer verilen diğer haklarınız konularında sizi en şeffaf ve kapsamlı şekilde bilgilendirmektir.

2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla işlenecektir;

 • DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin sözleşmelere, mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. ve DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, hukuk işlemlerinin takibi
 • Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi ve takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 5651 sayılı kanun gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Mal / Hizmet Satış ve Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İdari, mali, hukuki ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında müşterilerimize karşı gereken yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği,
 • Dava ve icra takipleri ile diğer hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması

Amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanunun 5. Ve 6. Maddesi kapsamında belirlenen ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

3.      Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak,

·         İlgili kurum veya kuruluşlara ,

·         Finansal faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalara,

·         Kişisel Verilerin Korunması şartlarını sağlamak gerekliliğinden kaynaklı kişisel

·         verilerin güvenli bir ortamda bulunması zorunluluğunu sağlamaya yönelik teknik gereklilikler uyarınca bulut servis sağlayıcıları, depolama alanlarına yapılması gereken aktarımlar sebebiyle

·         Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki strateji belirlenmesi, insan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi, şirket amaçlarının yerine getirilmesi maksadıyla; DÖRTEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. yöneticileri, şirket görevlileri, hissedarları, çalışanları, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, şahıslar, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içine  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.      Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,

 • Telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,
 • Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,
 • İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,
 • Faaliyetlerimize yönelik tanıtım ve benzeri süreçler yoluyla,
 • Çalışan adaylarıyla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,
 • Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,
 • Kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dâhilinde toplanmaktadır.

Bu yöntem ve amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi,  hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası meşru menfaatlerimizin sağlanması, insan kaynakları, finans/muhasebe, bilgi güvenliği politikalarının yürütülmesi, fiziksel güvenlik ve denetimin sağlanması, ulusal mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca ya da diğer kurumlarca talep edilen bilgi aktarımı ve raporlama yükümlülüklerine uyulması maksadıyla  işlenmektedir.

5.      Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6.      Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince “BEŞİKTAŞ, ÇIRAĞAN CADDESİ NO:6 34349 İSTANBUL” adresine www.dortel.com  web adresinde bulunan Başvuru Formu ile  yazılı ve imzalı olarak veya kvk.bilgi@dortel.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; talebin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.